Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Educació i Psicologia
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [3101M0209]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 180 120 160 160 160 80 120 110 120 120 120
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 131 55 85 19 46 94 110 119 117 125 132
Nombre d'estudiants matriculats 131 63 88 25 49 98 112 122 129 133 145
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,92 54,9 57,91 48,2 55,8 58,39 58,27 57,4 54,9 55,92 53,56
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 32,62 20,21 23,39 19,17 26,24 39,2 32,14 30,38 26,08 27,1 28,73
Grup mitjà - - - - 23 38,15 27,25 29,5 29 - -
Grup petit 42,14 28,1 32,25 10,5 - - 36,33 21,02 27,71 41,15 23,67
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 71,07 72,01 74,29 72,73 83,24 81,56 65,17 51,56 57,35 75,5 69,15
Grup mitjà - - - - 16,76 18,44 15,02 1,84 1,86 - -
Grup petit 28,93 27,99 25,71 27,27 - - 19,81 46,6 40,79 24,5 30,85
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC 28,93 27,99 25,71 27,27 - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 28,68 22,69 - -
Pràctiques d'aula - - - - 16,76 18,44 15,02 1,84 1,86 - -
Pràctiques externes - - - - - - 19,81 17,92 18,1 16,33 21,71
Teoria 71,07 72,01 74,29 72,73 83,24 81,56 65,17 51,56 57,35 75,5 69,15
Treball fi de màster - - - - - - - - - 8,17 9,15
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC 17,24 20,62 14,64 15,79 - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 22,09 21,88 - -
Pràctiques d'aula - - - - 9,14 8,38 5,49 0,87 0,89 - -
Pràctiques externes - - - - - - 9,65 11,3 11,61 10,56 8
Teoria 82,76 79,38 85,36 84,21 90,86 91,62 84,85 65,74 65,63 84,33 87,96
Treball fi de màster - - - - - - - - - 5,11 4,04
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 64 25 42 17 28 2 2 55 40 1 59
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 53 32 42 7 18 5 1 58 74 - 66
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 14 6 4 1 - 87 - 5 3 124 7
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - - - - - - 107 1 - - -
Distribució segons país de procedència
Andorra - - - - - - - - 0,78 - -
Espanya - - - - 100 100 100 100 99,22 100 100
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 13 23 21 23 22 19
Permanent 2 - - - - - 2 1 2 2 1 1
Lectors - - - - - 1 3 3 3 2 -
Associats - - - - - - 3 6 11 12 13
Altres - - - - - 1 5 1 - - 2
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 12 15 10 12 11
Altres - - - - - - 2 1 1 - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 23 21 23 22 19
Permanent 2 - - - - - - 1 2 2 1 1
Lectors - - - - - - 3 3 3 2 -
Associats - - - - - - 15 21 21 24 24
Altres - - - - - - 7 2 1 - 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 88,24 80 75,76 69,23 64,86 65,71
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 435,5 765,3 788,7 757 792,2 786,5
Permanent 2 - - - - - 101 42 165 165 30 10
Lectors - - - - - 15 52 87 50 42,5 -
Associats - - - - - - 91,7 262,3 534,3 704,8 732,5
Altres - - - - - 60 87 6 - - 45
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 329 548 834 576,7 656,5 636
Altres - - - - - 35,5 65 27 69 - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 59,7
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 40,3
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 100
Relació estudiants per PDI 15,71 9,49 11,65 8,76 14,78 23,45 15,81 12,91 13,16 13,36 14,06
Nombre de professors - - - - 23 30 49 49 50 49 46
Nombre de trams de docència estatals - - - - 33 49 95 76 77 76 72
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 32 60 116 92 96 94 86
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 14 19 37 28 35 38 29
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 16 25 43 37 48 50 41
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 3,86 3,84 3,89 4,11 4,08 3,96
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 29,25 34,85 30,1 32,83 175,61 75,51 79,49 85,91 75,97 102,61 127,21
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 131 63 88 25 49 98 112 122 129 133 145
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 3,67 3,56 3,43 3,58 3,5 3,85 4,33 3,97 4,38
Taxa de rendiment 0,96 0,98 0,98 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97
Taxa d’eficiència 1 1 1 0,93 0,99 1 1 1 1 1 0,99
Taxa de graduació en t 0,67 0,95 0,6 0,95 0,89 0,95 0,95 0,9 0,95 0,91 0,83
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - - 12,95 10,17 12,84 12,6 10,07 11,85 13,34
Excel·lent - - - - 28,28 30,65 26 28,5 33,89 31,2 32,56
Matrícula d'honor - - - - 1,74 1,81 1,51 1,77 2,15 1,86 1,83
No presentat - - - - 2,21 0,08 0,66 0,67 0,49 0,46 1,77
Notable - - - - 54,5 56,93 58,66 56,27 53,16 54,15 49,83
Suspens - - - - 0,32 0,38 0,33 0,18 0,25 0,46 0,66
% Notes
Aprovat 17,24 12,98 16,2 9,42 13,4 10,21 12,95 12,65 10,29 12 13,38
Excel·lent 18,47 23,47 19,58 25 27,88 30,56 25,97 28,35 33,66 30,99 32,43
Matrícula d'honor 1,34 1,87 1,35 1,81 1,71 1,8 1,51 1,76 2,13 1,85 1,82
No presentat 3,47 1,12 0,84 1,45 2,96 0,08 0,66 1,03 0,73 0,58 1,82
Notable 58,87 60,05 61,52 62,32 53,74 56,98 58,58 55,96 52,89 54,01 49,78
Suspens 0,62 0,5 0,51 - 0,31 0,38 0,33 0,24 0,3 0,58 0,77
Taxa d’abandonament - - 0,27 0,02 0,33 0 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02
Taxa de presentats del primer curs 0,96 0,99 0,99 1 0,98 1 0,99 0,99 1 0,99 0,98
Taxa de d'exit 1 0,99 0,99 1 1 0,99 1 1 1 0,99 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100