Indicadors
 
2020-21
Facultat d'Educació i Psicologia
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària [3101M0118]
Indicador 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 28 30
Nombre d'estudiants matriculats 51 62
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 46,12 43,14
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 28,9 -
Grup petit 37,83 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 55,93 56,47
Grup petit 44,07 43,53
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes 26,22 21,18
Teoria 55,93 56,47
Treball fi de màster 17,85 22,35
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes 28,79 23,84
Teoria 61,41 63,58
Treball fi de màster 9,8 12,58
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 11 9
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 15 20
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 2 1
Distribució segons país de procedència
Espanya 100 100
Indicador 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 51 62
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,75 -
Taxa de rendiment 0,97 0,97
Taxa d’eficiència 1 0,99
Taxa de graduació en t - 0,93
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 9,09 5,21
Excel·lent 30,4 40,89
Matrícula d'honor 3,41 0,78
No presentat 0,85 1,56
Notable 55,97 51,04
Suspens 0,28 0,52
% Notes
Aprovat 9,09 5,17
Excel·lent 30,4 40,83
Matrícula d'honor 3,41 0,78
No presentat 0,85 1,81
Notable 55,97 50,65
Suspens 0,28 0,78
Taxa d’abandonament - -
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,98
Taxa de d'exit 1 0,99
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100