Indicadors
 
2022-23
Facultat d'Educació i Psicologia
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària [3101M0118]
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30 30 30
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 28 30 32 33
Nombre d'estudiants matriculats 51 62 64 65
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 46,12 43,14 44,74 45,35
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 78,43 80,65 87,5 87,69
Home 21,57 19,35 12,5 12,31
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 81,82 73,33 87,5 87,1
Home 18,18 26,67 12,5 12,9
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 1,61 3,13 6,15
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 28,9 - - -
Grup petit 37,83 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,93 1 1,07 1,1
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - 0 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 55,93 56,47 60 55,81
Grup petit 44,07 43,53 40 44,19
% d'estudiants d'origen estranger 9,8 14,52 4,69 9,23
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques externes 26,22 21,18 22,5 20,93
Teoria 55,93 56,47 60 55,81
Treball fi de màster 17,85 22,35 17,5 23,26
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques externes 28,79 23,84 24,66 23,68
Teoria 61,41 63,58 65,75 63,16
Treball fi de màster 9,8 12,58 9,59 13,16
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 11 9 10 16
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 15 20 18 16
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat 2 1 4 1
Distribució segons país de procedència
Espanya 100 100 98,44 98,46
França - - 1,56 1,54
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 10 9 9 7
Associats 7 7 8 10
Professorat no doctor per categoria
Associats 1 2 3 3
Professorat per categoria
Permanent 1 10 9 9 7
Associats 8 9 11 13
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 82,35 75 52,94 41,18
No doctor 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 337,5 322 268 249
Associats 222,5 249 282 301
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats 70 89 110 110
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 83,7 69,57 96,27 100
Amb tram no viu 13,33 8,7 - -
Sense tram 2,96 21,74 3,73 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 100 100 100 100
Relació estudiants per PDI (2022) 16,51 16,7 17,49 17,86
Relació estudiants per PDI 14,93 16,21 17,35 17,86
Nombre de professors 18 18 20 20
Nombre de trams de docència estatals 35 36 30 20
Nombre de trams de docència autonòmics 46 44 41 31
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 47,87 48,79 40,61 37,73
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 14,18 13,48 16,67 16,67
Nombre de trams de recerca estatals 13 15 10 8
Nombre de trams de recerca autonòmics 18 18 17 16
% Crèdits impartits per professorat permanent 47,87 48,79 40,61 37,73
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 51 62 64 65
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,75 3,31 3,88 3,5
Taxa de rendiment 0,97 0,97 1 1
Taxa d’eficiència 1 0,99 0,97 1
Taxa d'eficiència en t+1 - - - 0,96
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 9,09 5,21 9,65 4,68
Excel·lent 30,4 40,89 28,47 46,84
Matrícula d'honor 3,41 0,78 2,48 1,17
No presentat 0,85 1,56 - -
Notable 55,97 51,04 59,41 47,31
Suspens 0,28 0,52 - -
Taxa de graduació en t - 0,93 0,97 0,94
% Notes
Aprovat 9,09 5,17 9,51 4,87
Excel·lent 30,4 40,83 28,54 46,64
Matrícula d'honor 3,41 0,78 2,44 1,16
No presentat 0,85 1,81 - -
Notable 55,97 50,65 59,51 47,33
Suspens 0,28 0,78 - -
Taxa d’abandonament - - 0 -
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,98 1 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 1 0,99 0,99 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis 1 1,87 2,06 1,97