Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Educació i Psicologia
Doble Titulació Grau en Mestre/a d'Educació Infantil/ Grau en Mestre/a d'Educació Primària [3101GD113]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50 50 50 50 50 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,86 1,16 1,3 1,4 1,34 1,56 1,38
Demanda en primera opció 93 58 65 70 67 78 69
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 54 53 53 49 54 58 54
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 90,74 98,11 92,45 97,96 92,59 100 98,15
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 9,63 5,15 8,46 8,59 9,49 9,64 9,41
Nota de tall FP 9,63 5,15 8,46 8,59 9,49 9,64 9,41
Nota de tall M25 5,31 6,19 5 5,93 5,81 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - 2,63 2,27 - - 2,08 -
[6,7) 32,43 31,58 34,09 27,5 28,26 16,67 22,73
[7,8) 51,35 57,89 43,18 52,5 43,48 50 47,73
[8,9) 13,51 7,89 20,45 17,5 23,91 31,25 22,73
[9,10] 2,7 - - 2,5 4,35 - 6,82
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - 20 - 16,67 - 10 -
[7,8) 25 50 20 16,67 20 40 33,33
[8,9) 75 30 80 66,67 60 40 55,56
[9,10] - - - - 20 10 11,11
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 33,33 - - 100 - -
[6,7) - 66,67 50 - - - -
[7,8) - - 50 - - - -
[8,9) - - - 100 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 66,67 71,7 75,47 79,59 79,63 82,76 77,78
CFGS, FP2 o assimilats 27,78 16,98 7,55 12,24 9,26 17,24 16,67
Titulats universitaris o assimilats - 3,77 3,77 4,08 3,7 - 1,85
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,85 5,66 3,77 2,04 1,85 - -
Altres 3,7 1,89 9,43 2,04 5,56 - 3,7
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 36 38 40 39 43 48 42
CFGS, FP2 o assimilats 15 9 4 6 5 10 9
Titulats universitaris o assimilats - 2 2 2 2 - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 3 2 1 1 - -
Altres 2 1 5 1 3 - 2
Nombre d'estudiants matriculats 54 107 156 201 250 249 249
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 64,07 73,13 73,42 74,57 72,73 74,37 72,95
Ràtio demanda de places/oferta 3,44 4,94 5,84 6,3 4,28 3,56 4,04
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 98,11 92,45 89,8 98,15 - 94,44
Fora d'Espanya - - - 2,04 - 100 -
Illes Balears - 1,89 7,55 8,16 1,85 - 5,56
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,96 20,75 5,66 4,08 11,11 - 12,96
Anoia - 1,89 - - - - 1,85
Bages 1,85 - - - - - 1,85
Baix Empordà 9,26 13,21 7,55 8,16 11,11 - 11,11
Baix Llobregat - - 1,89 - 1,85 - -
Barcelonès 1,85 - - - - - -
Berguedà - - - 4,08 1,85 - 3,7
Fora de Catalunya - 1,89 7,55 10,2 1,85 100 5,56
Garrotxa 14,81 5,66 7,55 16,33 12,96 - 3,7
Gironès 24,07 16,98 37,74 20,41 20,37 - 24,07
Maresme 3,7 15,09 5,66 6,12 9,26 - 7,41
Osona 5,56 5,66 3,77 2,04 1,85 - 3,7
Pla de l’Estany 3,7 7,55 5,66 4,08 9,26 - 3,7
Ripollès 1,85 - - 2,04 - - 3,7
Selva 12,96 11,32 16,98 18,37 12,96 - 11,11
Vallès Occidental - - - 2,04 1,85 - -
Vallès Oriental 7,41 - - 2,04 3,7 - 5,56
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 29,63 22,64 18,87 22,45 37,04 22,41 33,33
Diplomat o Enginyer Tècnic 3,7 1,89 7,55 6,12 7,41 13,79 11,11
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 16,67 9,43 15,09 10,2 11,11 10,34 5,56
EGB o FP 1r grau 16,67 33,96 28,3 32,65 27,78 37,93 33,33
estudis primaris 22,22 20,75 18,87 20,41 12,96 12,07 12,96
sense estudis - 1,89 3,77 - 1,85 1,72 -
Altres/ns/nc 11,11 9,43 7,55 8,16 1,85 1,72 3,7
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 68,81 51,74 53,4 50,1 51,07 50,64 50,32
Grup mitjà 37 42 28,07 27,37 27,51 28,25 28,11
Grup petit 28,61 33,79 36,66 33,74 32,13 31,89 30,48
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - 1,89 - - - -
[30,45) - - 1,89 - 3,7 - 1,85
[45,55) 29,63 20,75 9,43 12,24 7,41 18,97 14,81
>55 70,37 79,25 86,79 87,76 88,89 81,03 83,33
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 36,47 51,06 42,88 40,84 37,32 38,2 36,3
Grup mitjà 2,1 0,57 34,42 34,2 31,74 29,48 30,61
Grup petit 61,43 48,37 22,71 24,96 30,95 32,33 33,09
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC - - - 3,93 3,39 3,22 3,42
Pràctiques altres 61,43 48,37 8,06 8,44 7,48 5,72 5,99
Pràctiques d'aula 2,1 0,57 34,42 34,2 31,74 29,48 30,61
Pràctiques d'aula informàtica - - 2,46 1,84 1,67 1,62 1,81
Pràctiques de laboratori - - 6,98 6,73 7,69 7,81 7,4
Pràctiques externes - - 5,21 4,02 10,71 10,35 10,92
Teoria 36,47 51,06 42,88 40,84 37,32 38,2 36,3
Treball fi de grau - - - - - 3,6 3,55
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC - - - 3,44 3,04 2,91 3,1
Pràctiques altres 37,29 26,19 5,44 6,64 6,16 5,29 5,5
Pràctiques d'aula 4,27 1,6 18,08 17,07 16,36 15,2 15,58
Pràctiques d'aula informàtica - - 0,84 0,6 0,56 0,55 0,62
Pràctiques de laboratori - - 3,31 2,87 3,37 3,3 3,51
Pràctiques externes - - 7,32 5,28 9,6 9,36 9,92
Teoria 58,44 72,22 65,02 64,09 60,9 61,19 59,84
Treball fi de grau - - - - - 2,2 1,94
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 22 19 22 23 24 20
Permanent 2 - 4 3 3 2 1 -
Lectors - 2 5 7 6 5 3
Associats - 9 9 20 34 30 30
Altres - 2 7 - - 1 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 4 2 2 2 2
Associats - - 35 50 45 48 45
Altres - - 3 5 4 3 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 19 22 23 24 20
Permanent 2 - - 7 5 4 3 2
Lectors - - 5 7 6 5 3
Associats - - 44 70 79 78 75
Altres - - 10 5 4 4 8
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 82,05 79,07 71,15 53,85 54,1 55,17
No doctor - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 1277,9 1367,9 2642,3 3127,5 2942 2611
Permanent 2 - 439 405,5 400 167 110 -
Lectors - 235,3 669 998,5 916,5 869,5 552
Associats - 757,9 799 1776 2575 2756,5 2548,5
Altres - 85 747 - - 146,5 675
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 711,3 759 543 555 552 555
Associats - 1649,5 2599,5 3806,2 3935,7 4284,5 4524,1
Altres - 124 466,5 260 200,3 100,5 146
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 43,06
Amb tram no viu - - - - - - 49,6
Sense tram - - - - - - 7,34
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 92,03
Amb tram no viu - - - - - - 4,79
Sense tram - - - - - - 3,19
Relació estudiants per PDI 4,86 5,93 5,86 5,75 6,34 6,3 6,26
Nombre de professors 36 68 85 109 116 114 108
Nombre de trams de docència estatals 44 103 100 86 87 90 67
Nombre de trams de docència autonòmics 44 108 116 98 103 108 89
Nombre de trams de recerca estatals 9 21 22 17 18 25 14
Nombre de trams de recerca autonòmics 9 27 30 25 27 40 29
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 89,55 205,29 158,28 149,04 119,01 176,78 272,42
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 1,28 5,47 4 2,81 3,21
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 54 107 156 201 250 249 249
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - -
Taxa de rendiment 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,99
Taxa d’eficiència - - - - 1 0,99 0,99
Taxa de graduació en t - - - - - - 0,96
Taxa d’abandonament - - 0 0,04 0,03 0,02 0,03
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0 0,06 0,04 0,06 0,04
Taxa de rendiment a primer curs 0,98 0,95 0,95 0,95 0,98 0,99 0,98
Taxa de presentats del primer curs 0,99 0,99 0,99 0,97 1 1 1
Taxa de d'exit 0,99 0,96 0,95 0,98 0,99 0,99 0,98
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 100