Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Treball Social [3101G0610]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,93 1,1 0,77 0,8 1,2 1,32 1,02 0,97 1,1 0,95
Demanda en primera opció 74 88 46 48 72 79 61 58 66 57
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 80 99 62 63 67 64 61 63 65 61
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 65 74,75 79,03 66,67 76,12 76,56 73,77 79,37 75,38 70,49
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,65 7,02 6,81 5 6,57 6,84 7,14 7,02 7,33 6,88
Nota de tall FP 6,65 7,02 6,81 5 6,57 6,84 7,14 7,02 7,33 6,88
Nota de tall M25 6,63 8,06 6,31 5 5 5,62 5,37 5,87 8,39 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 59,62 62,69 44,44 64,1 42,11 41,67 12,5 43,33 17,86 42,11
[6,7) 36,54 28,36 47,22 25,64 44,74 50 59,38 40 57,14 36,84
[7,8) 3,85 8,96 8,33 7,69 7,89 8,33 21,88 16,67 17,86 18,42
[8,9) - - - 2,56 5,26 - 6,25 - 7,14 2,63
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 11,11 - 8,33 3,85 3,23 - -
[6,7) - 28 8 50 53,85 8,33 7,69 12,9 6,25 17,39
[7,8) - 60 68 33,33 42,31 66,67 73,08 67,74 68,75 65,22
[8,9) - 4 24 5,56 3,85 16,67 15,38 16,13 25 17,39
[9,10] - 8 - - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 60 - 50 100 50 100 -
[6,7) 33,33 - - 20 - - - 50 - -
[7,8) 66,67 - - 20 - 50 - - - -
[8,9) - 100 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 53,75 57,58 51,61 50,79 44,78 48,44 45,9 39,68 40 55,74
CFGS, FP2 o assimilats 25 21,21 37,1 25,4 34,33 32,81 36,07 49,21 44,62 37,7
Titulats universitaris o assimilats 2,5 2,02 1,61 - 4,48 3,13 - - 3,08 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,75 5,05 - 9,52 - 3,13 4,92 3,17 4,62 -
Altres 15 14,14 9,68 14,29 16,42 12,5 13,11 7,94 7,69 6,56
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 43 57 32 32 30 31 28 25 26 34
CFGS, FP2 o assimilats 20 21 23 16 23 21 22 31 29 23
Titulats universitaris o assimilats 2 2 1 - 3 2 - - 2 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 5 - 6 - 2 3 2 3 -
Altres 12 14 6 9 11 8 8 5 5 4
Nombre d'estudiants matriculats 80 175 224 272 277 251 243 245 254 243
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,55 57,91 58,31 56,71 54,68 54,6 56,37 53,68 54,34 54,7
Ràtio demanda de places/oferta 4,61 6 5,75 1,37 5,78 6,03 6,42 5,3 6,32 6,18
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Canàries - - - - - - 1,64 - - -
Catalunya 98,75 98,99 100 100 95,52 98,44 85,25 82,54 - 93,44
Fora d'Espanya - - - - - - 11,48 12,7 100 1,64
Illes Balears 1,25 1,01 - - 4,48 1,56 1,64 4,76 - 4,92
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,5 10,1 19,35 11,11 8,96 6,25 4,92 14,29 - 13,11
Alt Urgell - - - - - - 1,64 - - -
Anoia - - - - 1,49 1,56 - - - -
Bages 1,25 - - - - 1,56 - - - -
Baix Camp - - - - - - - 1,59 - -
Baix Empordà 11,25 12,12 14,52 15,87 4,48 15,63 19,67 17,46 - 9,84
Baix Llobregat - 2,02 - - - - - - - 1,64
Barcelonès 2,5 3,03 1,61 7,94 8,96 1,56 1,64 - - 3,28
Berguedà - - - - 1,49 - - - - -
Fora de Catalunya 1,25 1,01 - - 4,48 1,56 14,75 17,46 100 6,56
Garrotxa 7,5 7,07 12,9 7,94 5,97 3,13 3,28 3,17 - 4,92
Gironès 35 22,22 16,13 15,87 16,42 20,31 14,75 17,46 - 11,48
Maresme 3,75 13,13 19,35 11,11 14,93 15,63 9,84 4,76 - 6,56
Moianès - - - - - - 1,64 - - -
Osona 6,25 3,03 - 3,17 7,46 1,56 3,28 - - 4,92
Pla de l’Estany 6,25 4,04 1,61 4,76 - - 4,92 3,17 - 6,56
Ripollès - 3,03 - - 1,49 6,25 - 1,59 - 4,92
Segrià - - - - - - - - - 1,64
Selva 11,25 13,13 9,68 12,7 14,93 23,44 16,39 17,46 - 18,03
Vallès Occidental - - - - 1,49 - - - - -
Vallès Oriental 1,25 6,06 4,84 9,52 7,46 1,56 3,28 1,59 - 6,56
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 27,5 19,19 20,97 15,87 20,9 17,19 24,59 19,05 18,46 9,84
Diplomat o Enginyer Tècnic 17,5 8,08 3,23 1,59 5,97 3,13 3,28 3,17 4,62 16,39
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 21,25 9,09 9,68 9,52 7,46 6,25 4,92 4,76 6,15 3,28
EGB o FP 1r grau 20 36,36 24,19 36,51 22,39 29,69 26,23 28,57 32,31 36,07
estudis primaris 8,75 16,16 30,65 22,22 23,88 28,13 22,95 31,75 21,54 19,67
sense estudis - 4,04 6,45 9,52 4,48 6,25 9,84 7,94 7,69 4,92
Altres/ns/nc 5 7,07 4,84 4,76 14,93 9,38 8,2 4,76 9,23 9,84
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 63,78 70,79 51,04 57,44 53,05 52,46 53,59 51 50,96 48,51
Grup mitjà 38,37 41,04 35,75 36,44 33,14 31,98 32,95 30,93 34,86 33,66
Grup petit - - 21,08 37,53 78 54 57 47 62,5 40,33
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - 1,59 - - - 1,59 - -
[30,45) 7,5 5,05 6,45 3,17 4,48 4,69 4,92 1,59 6,15 -
[45,55) 13,75 16,16 25,81 17,46 14,93 17,19 26,23 36,51 24,62 26,23
>55 78,75 78,79 67,74 77,78 80,6 78,13 68,85 60,32 69,23 73,77
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 52,54 62,61 34,65 56,43 56,82 58,62 54,81 58,17 55,93 54,22
Grup mitjà 47,46 37,39 59,9 35,35 35,78 34,8 38,88 35,95 35,57 36,87
Grup petit - - 5,45 8,23 7,4 6,58 6,31 5,88 8,51 8,91
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 5,45 1,29 - - - - - 0,38
Pràctiques d'aula 47,46 37,39 59,9 35,35 35,78 34,8 38,88 35,95 35,57 36,87
Pràctiques externes - - - 6,94 7,4 6,58 6,31 5,88 6,38 6,22
Teoria 52,54 62,61 34,65 56,43 56,82 58,62 54,81 58,17 55,93 54,22
Treball fi de grau - - - - - - - - 2,13 2,3
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 2,78 0,42 - - - - - 0,3
Pràctiques d'aula 36,67 30 51,77 25,74 25,21 25,11 27,62 26,25 22,63 22,66
Pràctiques externes - - - 11,39 12,13 10,78 10,68 9,8 10,19 9,75
Teoria 63,33 70 45,45 62,45 62,66 64,12 61,7 63,94 63,79 63,68
Treball fi de grau - - - - - - - - 3,4 3,61
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 11 11 14 16 14 14
Permanent 2 - - - - 2 - 1 - - -
Lectors - - - - 2 1 3 2 2 3
Associats - - - - 7 10 10 13 13 12
Altres - - - - 2 3 - - 3 1
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 29 26 27 28 24
Altres - - - - - 1 2 - - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 11 14 16 14 14
Permanent 2 - - - - - - 1 - - -
Lectors - - - - - 1 3 2 2 3
Associats - - - - - 39 36 40 41 36
Altres - - - - - 4 2 - 3 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 70,83 56 60,71 54,84 53,13 56,67
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 1174 1050 1411,6 1199,8 1180 938
Permanent 2 - - - - 110 - 40 - - -
Lectors - - - - 170 110 190 210 150 270
Associats - - - - 635 860 816,4 1028,4 922,5 1054,5
Altres - - - - 295 220 - - 205 30
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 1526 1480 1380 1386,8 1422,5 1423
Altres - - - - - 80 84,5 - - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 61,09
Amb tram no viu - - - - - - - - - 38,91
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 80,13
Amb tram no viu - - - - - - - - - 19,87
Relació estudiants per PDI 15,34 17,62 12,93 15,86 15,5 14,43 13,97 13,75 14,23 14,31
Nombre de professors - - - 55 50 55 56 58 60 54
Nombre de trams de docència estatals - - - 56 35 32 30 38 28 35
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 56 46 44 45 57 47 54
Nombre de trams de recerca estatals - - - 18 10 14 12 16 13 13
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 18 13 20 21 29 28 28
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,34 4,52 4,46 4,24 4,08 4,36
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 54,21 49,24 60,54 79,83 84,6 118,34 89,98 78,73 115,09 210,09
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,03 0,01 1,2 2,06 2,86 0,79 5,76
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 80 175 224 272 277 251 243 245 254 243
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,84 3,96 3,94 3,93 4,02 4,17 4,2 4,06 4,04 4,02
Taxa de rendiment 0,9 0,89 0,93 0,92 0,91 0,92 0,91 0,93 0,93 0,96
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,97 0,96 0,96 0,95 0,96 0,96
Taxa de graduació en t - - - 0,54 0,61 0,69 0,51 0,54 0,64 0,64
Taxa d’abandonament - - 0,06 0,08 0,06 0,06 0,08 0,05 0,08 0,04
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,06 0,09 0,1 0,14 0,09 0,06 0,11 0,1
Taxa de rendiment a primer curs 0,9 0,9 0,95 0,9 0,88 0,9 0,89 0,88 0,9 0,98
Taxa de presentats del primer curs 0,96 0,96 1 0,97 0,96 0,95 0,94 0,97 0,98 0,98
Taxa de d'exit 0,94 0,94 0,96 0,93 0,92 0,96 0,95 0,9 0,92 1
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100