Indicadors
 
2022-23
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Mestre/a d'Educació Primària [3101G0309]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 180 180 180 180 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,8 1,78 1,43 1,38 1,34 1,07 1,51 1,19 1,48 1,3 1,35 1,51 1,36 1,53
Demanda en primera opció 324 321 258 248 121 96 136 107 133 117 108 121 109 122
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 186 187 184 180 93 88 95 139 95 102 90 89 89 84
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 87,63 79,68 91,85 83,89 83,87 96,59 91,58 88,49 90,53 93,14 92,22 89,89 91,01 95,24
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,2 8,71 7,64 8,15 7,8 5 7,45 7,51 8,2 8,38 8,66 9,06 8,88 9,49
Nota de tall FP 8,07 8,71 7,64 8,15 7,8 5 7,45 7,51 8,2 8,38 8,66 9,06 8,88 9,49
Nota de tall M25 7,09 7,63 6,88 6,5 6,18 5 5 6,25 6,06 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 42,47 45,45 41,3 38,89 30,11 39,77 42,11 31,65 46,32 25,49 21,11 23,6 11,24 25
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - 5,62 25,2 19,49 30,91 29,33 14,86 10 21,79 3,95 5 - - -
[6,7) 70,37 55,06 38,21 49,15 45,45 50,67 62,16 52,73 51,28 52,63 58,75 48,53 1,12 0,61
[7,8) 20 30,34 30,08 22,88 20 17,33 17,57 28,18 21,79 32,89 23,75 42,65 1,16 1,39
[8,9) 8,89 7,87 6,5 8,47 3,64 2,67 5,41 7,27 5,13 10,53 12,5 7,35 0,37 0,46
[9,10] 0,74 1,12 - - - - - 1,82 - - - 1,47 0,04 0,07
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - - - - - 4,55 - - - -
[6,7) - - 3,92 12,96 5,71 27,27 5,56 4 - 18,18 11,11 10,53 13,33 -
[7,8) - 64,79 50,98 38,89 42,86 36,36 44,44 48 66,67 36,36 33,33 21,05 33,33 50
[8,9) 88,37 32,39 37,25 46,3 48,57 36,36 44,44 48 25 36,36 44,44 52,63 46,67 20
[9,10] 11,63 2,82 7,84 1,85 2,86 - 5,56 - 8,33 4,55 11,11 15,79 6,67 30
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) - - 40 50 - - 100 50 33,33 - - - 100 -
[7,8) 80 20 20 25 100 - - - 33,33 - - - - -
[8,9) 20 80 40 25 - 100 - 50 33,33 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 59,68 37,43 59,24 59,44 49,46 70,45 61,05 71,22 61,05 69,61 84,44 70,79 75,28 80,95
CFGS, FP2 o assimilats 22,04 38,5 22,83 26,67 32,26 11,36 15,79 15,83 11,58 16,67 7,78 20,22 16,85 11,9
Titulats universitaris o assimilats 1,61 3,21 2,72 2,22 1,08 1,14 1,05 1,44 2,11 3,92 1,11 1,12 1,12 3,57
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2,69 3,21 2,72 2,22 2,15 1,14 2,11 1,44 3,16 - - 1,12 1,12 -
Altres 13,98 17,65 12,5 9,44 15,05 15,91 20 10,07 22,11 9,8 6,67 6,74 5,62 3,57
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 111 70 109 107 46 62 58 99 58 71 76 63 67 68
CFGS, FP2 o assimilats 41 72 42 48 30 10 15 22 11 17 7 18 15 10
Titulats universitaris o assimilats 3 6 5 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 5 6 5 4 2 1 2 2 3 - - 1 1 -
Altres 26 33 23 17 14 14 19 14 21 10 6 6 5 3
Nombre d'estudiants matriculats 186 362 526 686 614 527 443 574 375 385 387 378 369 362
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,93 58,39 59,14 58,86 58,16 57,76 57,98 63,72 57,81 58,41 57,37 58,22 58,5 57,84
Ràtio demanda de places/oferta 6,94 7,79 6,15 5,87 2,42 4,83 5,57 5,94 5,07 4,67 5,19 5,36 5,25 6,05
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 77,9 78,52 81,63 80,13 79,51 79,46 79,97 71,2 69,09 68,99 69,84 69,65 71,82
Home - 22,1 21,48 18,37 19,87 20,49 20,54 20,03 28,8 30,91 31,01 30,16 30,35 28,18
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 81,89 79 83,02 87,58 75,86 69,23 79,22 68,13 71,72 62,22 76,54
Home - 0 0 18,11 21 16,98 12,42 24,14 30,77 20,78 31,87 28,28 37,78 23,46
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 99,46 100 98,37 97,22 98,92 97,73 98,95 89,93 97,89 - 97,78 100 98,88 96,43
Fora d'Espanya - - 0,54 1,11 - - - 5,04 1,05 100 1,11 - 1,12 -
Illes Balears 0,54 - 1,09 1,67 1,08 2,27 1,05 5,04 1,05 - 1,11 - - 3,57
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 9,14 14,44 12,5 11,11 8,6 9,09 10,53 7,19 13,68 - 16,67 8,99 10,11 11,9
Alt Penedès - 0,53 0,54 0,56 - - - 1,44 - - - - - -
Anoia - 0,53 - 0,56 - 2,27 - - 1,05 - - - - -
Bages 2,15 1,6 - 1,11 2,15 - 1,05 1,44 - - - - - 1,19
Baix Ebre 0,54 - - - - - - - - - - - - -
Baix Empordà 16,67 14,44 9,78 11,67 11,83 10,23 15,79 8,63 12,63 - 10 8,99 13,48 13,1
Baix Llobregat 1,08 - - - - 1,14 1,05 - - - - - - 1,19
Barcelonès 2,15 2,67 3,26 3,33 5,38 2,27 1,05 0,72 - - - 1,12 - -
Berguedà 0,54 1,07 - 0,56 - 1,14 1,05 1,44 2,11 - 1,11 2,25 1,12 -
Conca de Barberà - - - - - - - - - - 1,11 - - -
Fora de Catalunya 0,54 - 1,63 2,78 1,08 2,27 1,05 10,07 2,11 100 2,22 - 1,12 3,57
Garraf - - - - - - 1,05 - - - - - - -
Garrotxa 4,84 6,42 8,15 8,33 5,38 9,09 3,16 6,47 4,21 - 8,89 6,74 7,87 9,52
Gironès 24,73 18,72 16,3 21,11 19,35 22,73 23,16 20,86 25,26 - 31,11 30,34 29,21 25
Maresme 9,68 8,02 11,96 7,22 11,83 6,82 7,37 10,79 8,42 - 5,56 14,61 2,25 8,33
Noguera - - - - - - - - - - - 1,12 - -
Osona 1,61 2,14 3,26 1,67 1,08 2,27 2,11 2,16 4,21 - 5,56 2,25 4,49 2,38
Pla de l’Estany 4,3 4,81 4,35 4,44 2,15 7,95 4,21 2,16 5,26 - 2,22 4,49 11,24 1,19
Ripollès 1,08 - 1,63 - - - 3,16 2,16 - - - - - 1,19
Selva 12,9 18,18 19,57 20 15,05 18,18 17,89 19,42 14,74 - 12,22 16,85 16,85 21,43
Vallès Occidental 1,61 1,07 0,54 0,56 2,15 1,14 - 0,72 - - 1,11 1,12 - -
Vallès Oriental 6,45 5,35 6,52 5 13,98 3,41 6,32 4,32 6,32 - 2,22 1,12 2,25 -
% d'estudiants de primera generació. - 78,07 79,35 85,56 89,25 84,09 87,37 84,89 88,42 77,45 83,33 76,4 66,29 57,14
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0 1,85 2,44 3,04
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 23,66 20,86 25 26,11 21,51 21,59 28,42 18,71 21,05 17,65 21,11 24,72 32,58 30,95
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,29 11,23 11,41 3,33 3,23 7,95 7,37 5,04 2,11 11,76 8,89 7,87 15,73 19,05
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 14,52 10,7 9,24 11,11 7,53 7,95 5,26 10,07 9,47 10,78 7,78 15,73 17,98 23,81
EGB o FP 1r grau 22,58 20,86 29,89 26,67 30,11 32,95 32,63 37,41 38,95 42,16 47,78 37,08 22,47 22,62
estudis primaris 18,82 21,93 16,3 20,56 29,03 25 14,74 17,99 20 10,78 12,22 10,11 6,74 -
sense estudis 2,15 5,35 2,17 2,78 2,15 1,14 5,26 0,72 2,11 2,94 1,11 2,25 3,37 2,38
Altres/ns/nc 6,99 9,09 5,98 9,44 6,45 3,41 6,32 10,07 6,32 3,92 1,11 2,25 1,12 1,19
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 62,28 46,5 41,02 59,22 46,99 46,34 46,73 47,23 48,6 49,1 48,21 - - -
Grup mitjà 35,31 30,05 29,71 35,63 39 36 30,66 27,81 28,23 29,79 29,31 - - -
Grup petit 10,83 28,98 33,09 35,77 37,8 40,62 39,23 36,11 34,34 33,94 31,73 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,03 1,04 1,02 1 1,03 0,98 1,06 1,54 1,06 1,13 1,13 1,11 1,11 1,05
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - - - 1,11 - - -
[15,30) - - - - - - - - 1,05 - 1,11 - - -
[30,45) 2,69 0,53 2,17 3,33 2,15 5,68 3,16 2,16 3,16 0,98 - 1,12 2,25 4,76
[45,55) 13,44 30,48 21,2 23,33 23,66 12,5 14,74 10,07 10,53 8,82 4,44 13,48 12,36 9,52
>55 83,87 68,98 76,63 73,33 74,19 81,82 82,11 87,77 85,26 90,2 93,33 85,39 85,39 85,71
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 41,67 57,59 55,01 45,85 54,41 52,51 43,35 42,4 40,23 41,46 38,86 38,59 39,44 39,79
Grup mitjà 45,83 31,81 26,38 1,95 0,4 0,76 29,7 33,46 34,08 32,28 33,95 34,38 34,66 34,03
Grup petit 12,5 10,6 18,61 52,2 45,19 46,73 26,95 24,14 25,69 26,25 27,19 27,03 25,9 26,19
% d'estudiants d'origen estranger 4,84 3,04 2,85 2,19 1,95 1,71 2,26 2,61 2,93 3,38 3,88 2,91 2,71 2,21
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 41,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 45,83 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 12,5 - - - - - - - - - - - - -
Pràcticum - - 12,36 6,07 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 10,6 5,5 46,13 45,19 43,77 8,75 8,46 8,21 6,79 7,03 6,37 5,82 6,42
Pràctiques d'aula - 31,81 26,38 1,95 0,4 0,76 29,7 33,46 34,08 32,28 33,95 34,38 34,66 34,03
Pràctiques d'aula informàtica - - 0,37 - - - 2,33 2,35 2,34 2,32 2,52 2,27 2,33 2,58
Pràctiques de laboratori - - - - - - 4,86 4,95 4,92 4,63 4,49 4,49 4,09 4,11
Pràctiques de sortides - - 0,37 - - - - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 2,96 11 8,38 10,22 9,93 10,59 10,99 10,52 10,23
Teoria - 57,59 55,01 45,85 54,41 52,51 43,35 42,4 40,23 41,46 38,86 38,59 39,44 39,79
Treball fi de grau - - - - - - - - - 2,59 2,56 2,91 3,15 2,85
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 59,46 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,84 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 2,7 - - - - - - - - - - - - -
Pràcticum - - 4,18 10,78 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 3,83 1,9 24,03 25,42 21,26 6,8 7,08 7,12 6,19 6,46 6,17 5,83 5,01
Pràctiques d'aula - 25,73 26,41 3,13 0,9 1,22 13,77 15,35 16,01 15,05 16,14 17,33 17,21 15,9
Pràctiques d'aula informàtica - - 1,14 - - - 0,66 0,71 0,71 0,7 0,79 0,69 0,94 0,8
Pràctiques de laboratori - - - - - - 1,94 1,59 1,6 1,58 1,57 1,55 1,54 1,8
Pràctiques de sortides - - 1,14 - - - - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 6,12 10,4 8,8 8,31 8,03 8,79 8,99 8,48 8,51
Teoria - 70,43 65,23 62,06 73,68 71,39 66,43 66,47 66,25 66,88 64,97 63,84 64,47 66,55
Treball fi de grau - - - - - - - - - 1,57 1,27 1,43 1,52 1,42
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 21 18 19 19 20 18 18 18 18
Permanent 2 - - - - - 4 3 2 1 1 - 1 1 1
Lectors - - - - - 3 5 7 6 5 3 1 4 5
Associats - - - - - 12 14 18 27 25 27 28 30 27
Altres - - - - - 2 7 - - 1 5 5 7 4
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 4 2 2 2 2 1 1 1
Associats - - - - - - 38 44 40 41 41 39 38 48
Altres - - - - - - 3 2 2 1 3 3 - 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 18 19 19 20 18 18 18 18
Permanent 2 - - - - - - 7 4 3 3 2 2 2 2
Lectors - - - - - - 5 7 6 5 3 1 4 5
Associats - - - - - - 52 62 67 66 68 67 68 75
Altres - - - - - - 10 2 2 2 8 8 7 7
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 73,81 74,47 69,57 54,72 55,77 56,6 52,83 36,67 41,82
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 1849,3 1949,5 2349,3 2648 2369,5 2246 1996 2106,5 1971
Permanent 2 - - - - - 485 188,5 388 122 110 - 50 35 42,5
Lectors - - - - - 311,3 412,5 511 459 517 338 155,5 420,5 468,5
Associats - - - - - 996,4 1086 1555 1872 1959 1781 2446,5 2441 2427
Altres - - - - - 204 754,9 - - 126,5 450,5 172,5 316 160
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - 775,8 874 302 295 295 298 270 270 270
Associats - - - - - 2178,6 2656 2981,7 2683 2862,4 3139,1 3326 2750 3061,5
Altres - - - - - 269,5 307 61 128 30 88 115 - 93
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 15,75 17,62 23,15 28,61 33,21 36,33 41,06 53,03 43,11 40,72 63,01 64,03
Amb tram no viu - - - - 2,86 1,84 3,93 - - - 4,27 4,19 5,01 4,37
Sense tram 100 100 84,25 82,38 73,99 69,55 62,87 63,67 58,94 46,97 52,62 55,09 31,97 31,6
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 87,56 91,05 90,23 83,74 90,14 84,19 89,06 93,82 97,88 81,23 85,63
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - - - 1,54
Sense tram 100 100 100 12,44 8,95 9,77 16,26 9,86 15,81 10,94 6,18 2,12 18,77 12,83
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 25,12 25,62 20,15 18,92 19,11 19,16 18,49 18,64 18,85 18,2
Relació estudiants per PDI 14,97 15,72 15,54 21,58 18,96 17,22 12,49 17,95 10,57 10,88 10,65 10,32 10,35 9,86
Nombre de professors - - - - 82 77 92 94 97 96 99 96 99 107
Nombre de trams de docència estatals - - - - 100 97 100 77 73 81 62 53 46 48
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 99 105 113 90 90 96 81 81 75 78
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 23,09 30,26 30,02 33,02 25,98 33,59 33,75 29,98 26,24 23,4 25,26 23,21
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,59 0,42 0,5
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 66,57 51,53 39,04 43,59 45,6 46,63 41,05 37,85 38,54 42,59 43,5 36,22 40,32
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 22 21 21 16 15 23 12 9 9 13
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 23 25 27 22 21 33 25 25 31 35
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 33,27 41,01 39,77 43,99 36,6 37,3 37,35 33,55 29,73 27,15 28,92 26,89
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,31 4,2 4,16 4,33 4,3 4,19 3,58 3,91 3,75
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 206,09 144 82,39 76,1 88,68 158,81 151,63 144,41 113,95 173,98 267,63 274,67 217,21 268,02
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,02 0,03 0,03 0,01 1,81 1,92 3,73 2,34 3,1 2,38 4,88 5,25
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 186 362 526 686 614 527 443 574 375 385 387 378 369 362
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,3 3,98 3,68 3,82 3,79 4,02 3,86 3,77 4,02 4,07 3,97 3,52 3,75 3,81
Taxa de rendiment 0,95 0,94 0,94 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94 0,97 0,98 0,97 0,95
Taxa d’eficiència - - - 1 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,97 0,96 0,96 0,98 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,7 0,7 0,55 0,8 0,8 0,76 0,8 0,84 0,52 0,85
Taxa de graduació en t - - - 0,53 0,48 0,77 0,77 0,73 0,77 0,74 0,5 0,84 0,85 0,82
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,69 0,56 0,82 0,82 0,76 0,82 0,88 0,56 0,85 0,88
Taxa d’abandonament - - 0,09 0,07 0,05 0,06 0,13 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,09 0,1 0,07 0,09 0,11 0,03 0,02 0,08 0,07 0,06 0,04 0,01
Taxa de rendiment a primer curs 0,95 0,93 0,93 0,94 0,96 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97 0,96 0,95
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,99 0,99 0,99 1 1 1 0,99 0,97 0,97 0,98 1 1 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,96 0,95 0,94 0,95 0,96 0,94 0,93 0,94 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 89,19 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 9,46 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 1,35 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - 0,97 0,91 0,86 0,94 0,87 0,85 0,98 0,92 0,72 0,96 - - -
[6,7) 0,93 0,98 0,95 0,97 0,97 0,97 0,94 0,92 0,96 0,94 0,92 0,97 0,94 0,94
[7,10] 1 0,94 0,98 0,97 1 1 0,97 0,98 0,95 0,96 1 0,99 1 0,98
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - - - - - 1 - - - -
[6,7) - - 0,88 0,92 1 0,63 1 0,3 - 0,91 0,92 1 0,82 -
[7,10] 0,92 - 0,88 0,92 0,94 1 0,92 0,96 0,87 0,9 0,95 0,95 0,97 0,86
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[6,7) - - 1 1 - - 0,78 1 0,92 - - - 0,58 -
[7,10] 1 0,93 1 0,5 0,83 1 - 0 0,76 - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - 0,97 0,92 0,93 0,95 0,93 0,94 0,93 0,91 0,86 0,97 0,99 0,96 0,96
[6,7) 0,93 0,94 0,96 0,97 0,96 0,97 0,96 0,94 0,96 0,94 0,96 0,97 0,96 0,94
[7,10] 1 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,99 0,98 0,97 0,99 1 1 0,98
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - 0,96 1 1 - - - - 1 1 - - -
[6,7) - - 0,88 0,94 0,95 0,85 0,9 0,83 0,87 0,78 0,88 0,96 0,89 0,92
[7,10] 0,92 0,97 0,92 0,94 0,96 0,95 0,95 0,96 0,94 0,95 0,97 0,96 0,98 0,95
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 1 1 0,92 1 1 - - - - -
[6,7) - - 1 1 1 0,86 0,89 0,82 0,86 0,8 0,96 1 0,79 0,88
[7,10] 1 0,93 0,92 0,9 0,91 0,82 0,7 0,52 0,76 1 1 1 - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,97 4,02 4,08 4,03 4,21 4,24 4,06 4,22 4,18 3,99 4,07