Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2012-2013

Química, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

102,50

28,00

18,00

11,50

0

160,00

Segon

66,00

27,00

46,50

20,50

0

160,00

Total

168,50

55,00

64,50

32,00

0

320,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200105

Química analítica del medi ambient

Contaminació en els diferents medis naturals. Mètodes de determinació de contaminants. Anàlisi d'aigües. Anàlisi de sòls. Modelatge de sistemes naturals.

4,50+1,50

A

1

3103200108

Anàlisi aplicada

Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi aplicada: anàlisis d'aliments i anàlisis clíniques.

4,50+1,50

A

1

3103200111

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques

Tècniques espectroscòpiques avançades de particular interès. Anàlisi conformacional. Magnetisme.

4,50+1,50

A

2

3103200112

Química dels compostos organometàl·lics

Estudi dels compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica. Catàlisi homogènia.

4,50+1,50

A

2

3103200114

Bioinorgànica

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

4,50+1,50

A

1

3103200117

Química orgànica heterocíclica i síntesi de fàrmacs

Estudi estructural i químic dels compostos heterocíclics alifàtics i aromàtics.

4,50+1,50

A

2

3103200119

Química dels productes naturals i bioorgànica

Estudi de les principals classes de productes naturals. Biogènesi, reactivitat química i aplicacions.

4,50+1,50

A

1

3103200129

Reactors químics

Balanços de matèria i energia en sistemes de reacció. Disseny de reactors. Estudi del comportament ideal i no ideal. Control i instrumentació.

4,50+1,50

A

2

3103200132

Enginyeria ambiental

Contaminació ambiental: mesura, correcció i reglamentació. Avaluacions d'impacte ambiental.

4,50+1,50

A

1

3103200136

Treball experimental

Treball experimental tutelat a realitzar en els laboratoris de la Universitat.

2

0+12,00

A

1

B

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00246

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00311

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

2

0+6,00

A

1

B

2