Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2011-2012

Química, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

102,50

28,00

18,00

11,50

0

160,00

Segon

66,00

27,00

46,50

20,50

0

160,00

Total

168,50

55,00

64,50

32,00

0

320,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200083

Ciència dels materials

Catàlisi heterogènia. Zeolites. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.

T

5,00+1,00

A

1

3103200086

Experimentació química II

Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics i sintètics concrets. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agro-alimentaris, toxicològics, ambientals i industrials.

T

0+12,00

A

1

3103200088

Cinètica química i dinàmica molecular

Reaccions complexes, teoria de col·lisions clàssica, superfícies d'energia potencial, teoria de l'estat de transició, dinàmica de col·lisions entre dues partícules, dinàmica molecular de les reaccions químiques, mètodes experimentals, reaccions en solució i catàlisi, reaccions unimoleculars.

OB

4,50+1,50

A

1

3103200094

Síntesi orgànica

Estudi de l'anàlisi retrosintètica i de les seves diferents estratègies. Aplicacions al disseny de la síntesi orgànica.

OB

4,50+1,50

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200105

Química analítica del medi ambient

Contaminació en els diferents medis naturals. Mètodes de determinació de contaminants. Anàlisi d'aigües. Anàlisi de sòls. Modelatge de sistemes naturals.

4,50+1,50

A

2

3103200127

Enginyeria molecular

Modelatge Molecular. Química Computacional. Relacions estructura-activitat de molècules d'interès farmacològic. Paquets de química quàntica, mecànica molecular i dinàmica molecular. Ciència molecular aplicada.

4,50+1,50

A

1

3103200107

Tècniques de separació

Tècniques cromatogràfiques de separació. Electroforesi Capil·lar.

2

4,50+1,50

A

1

3103200108

Anàlisi aplicada

Mètodes automàtics d'anàlisi. Anàlisi aplicada: anàlisis d'aliments, productes d'interés industrial,clíniques i genètiques.

2

4,50+1,50

A

2

3103200111

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques

Tècniques espectroscòpiques avançades de particular interès. Anàlisi conformacional. Magnetisme.

2

4,50+1,50

A

2

3103200112

Química dels compostos organometàl·lics

Estudi dels compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica. Catàlisi homogènia.

2

4,50+1,50

A

2

3103200114

Bioinorgànica

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

2

4,50+1,50

A

1

3103200117

Química orgànica heterocíclica i síntesi de fàrmacs

Estudi estructural i químic dels compostos heterocíclics alifàtics i aromàtics.

2

4,50+1,50

A

2

3103200119

Química dels productes naturals i bioorgànica

Estudi de les principals classes de productes naturals. Biogènesi, reactivitat química i aplicacions.

2

4,50+1,50

A

1

3103200120

Teoria de les reaccions orgàniques

Teoria de conservació de la simetria dels orbitals aplicada a les reaccions orgàniques: reaccions pericícliques i fotoquímiques.

2

4,50+1,50

A

2

3103200128

Pràctiques en química física

Laboratori de Química Computacional. Mètodes de càlcul d'estructura electronica. Optimització de geometria. Freqüències vibracionals. Termoquímica. Efectes del solvent.

2

0+6,00

A

2

3103200130

Operacions bàsiques en enginyeria química

Operacions de transport de fluids Intercanviadors de calor. Separacions físiques (destil·lacions, absorció, extracció, adsorció). Separadors mecàniques (filtració, decantació).

2

4,50+1,50

A

2

3103200136

Treball experimental

Treball experimental tutelat a realitzar en els laboratoris de la Universitat.

2

0+12,00

A

1

B

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00246

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00248

Treballs acadèmicament dirigits

0+6,00

A

1

B

2

3103L00311

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

0+6,00

A

1

B

2